0 915 915 84 40 - 0 935 88 354 77  شهر مشهد

ادامه مطلب...
❇️ خرابی سنسور اکسیژن = مصرف سوخت بیشتر
‼️ نکته مهم اینکه سنسور اکسیژن دارای مواد رادیو اکتیو بوده که در تشخیص گاز های موجود در اگزوز تاثیر بسزایی دارد که در هنگام تعمیرات باید دقت شود که از تماس نوک سنسور با بدن مخصوصا در زمانی که آن نو است جلوگیری کنید این اثر به مرور زمان در مدت تقریبا یک سال از بین و یا کاهش میابد.