0 915 915 84 40 - 0 935 88 354 77  شهر مشهد

 در خودروهاي خانواده پژو هواگیری رادیاتور و بازدید میزان مایع خنک کننده بسیار مهم است. بهتر است هر ۵۰۰ کیلومتر میزان مایع خنک کننده  را بازدید کنید. 
  • قبل از هواگیری باید خودرو خاموش و خنک باشد.
  • برای این کار ابتدا هواکش خودرو را باز نموده و کنار میگذاریم سپس درب مخزن اب را باز کرده و مخزن را پر از اب رادیاتور نموده و سپس پیچ هواگیری پلاستیکی روی شیلنک بخاری را باز کرده تا کاملا اب بدون حباب از ان خارج شود سپس پیچ را در محل خودش سفت میکنیم.
  • بعد از ان سراغ پیچ فلزی از نوع النی(در بعضی از تیپ ها پلاستیکی است) میرویم و ان را شل نموده  تا زمانی که اب بدون حباب خارج شود.
  •  در این زمان حین هواگیری آ ب مخزن را مجددا پر میکنیم سپس زمانی که اب مخزن تا محل علامتMAX  ان رسید پیچ را سفت میکنیم.
 هواگیری کردن رادیاتور 206 و تعویض آب رادیاتور
تعویض ضد یخ خودرو و هواگیری کردن رادیاتور 206
نکته:
پیچ را زیاد محکم سفت نکنید زیرا باعث بریدن پیچ میشود.
 بعد پایان کار درب مخزن اب را بسته و خودرو را روشن نموده و محل اتصال را چک کرده که نشتی اب نداشته باشد.