0 915 915 84 40 - 0 935 88 354 77  شهر مشهد

به منظور تست مجدد مخازن CNG استاندارد ایزو شماره 6406 ISO یا معادل آن استاندارد 6792 ایران مورد استفاده قرار می گیرد. اندازه گیری افزایش حجم دائم مخزن یک از مهمترین تستهایی می باشد که بایستی بر روی تمامی مخازن تولیدی و همچنین در تست دوره ای مخازن صورت گیرد.
به منظور ایمنی و جلوگیری از خطرات ناشی از انفجار سیلندر، تست  هیدرواستاتیک و معاینه فنی سیلندرهای تحت فشار و مخازن CNG بر اساس( استاندارد ملی ایران6792 “ الزامی” )  انجام می گیرد. اندازه گیری افزایش حجم دائم مخزن یکی از مهمترین تست ها می باشد، که برای تمامی مخازن تولیدی و همچنین در تست ادواری سیلندرها، (برای مخازن CNG هر 3 سال یکبار می باشد) باید صورت گیرد. هدف از انجام تست هیدرواستاتیک، بررسی خواص مکانیکی متریال بدنه مخزن در مقابل افزایش فشار مخزن می باشد.  
📌سيلندرهاي تحت فشار جهت تست ادواري پس از 5 سال استفاده، بايستي توسط دستگاه تست اندازه گيري افزايش حجم دائمي يا اصطلاحاً تست هيدرواستاتيک مورد بازرسي قرار گيرد. هدف از انجام اين تست بررسي خواص مکانيکي متريال بدنه مخزن در مقابل افزايش فشار مخزن مي باشد. با انجام اين تست ابعاد ترک هاي موجود در بدنه مخزن بوسيله آثار ديده شده در افزايش حجم مخزن نمود پيدا مي کند. 
روش کار به اين شکل مي باشد که با اعمال فشار هيدروليکي (سيال آب) برابر با فشار کاري مخزن، بدنه سيلندر در اثر اين فشار افزايش حجم پيدا کرده و پس از 30 ثانيه در تثبيت فشار به مقدار ثابتي مي رسد. اين مقدار حجم را افزايش حجم کلي(Total Volumetric Expansion) مي نامند. سپس فشار مخزن را پايين آورده و به فشار صفر نسبي مي رسانند در اين صورت حجم مخزن کم شده اما به حجم اوليه نمي رسد بلکه مقدار مشخصي بالاتر از حجم اوليه خواهد داشت که اصطلاحاً افزايش حجم دائمي مخزن (Permanent Volumetric Expansion) مي باشد. با مقايسه مقدار افزايش حجم دائمي با مقدار افزايش حجم کلي در صورتي که نسبت PVE به TVE بالاتر از 10% باشد مخزن مطابق استاندارد خارج از محدوده بوده و قابل استفاده نمی باشد.
📌خط تست هيدرو استاتيک مطابق استاندارد مربوطه شامل اجزای زير مي باشد که ترتيب اجراي عمليات تست در آن رعايت شده است :
1- بخش باز نمودن شير از گلويي مخزن
2- بخش بازرسي چشمي بيروني و داخلي مخزن و توزین
3- بخش شستشوي داخلي مخزن
4- بخش تست هيدرو استاتيک (شامل سه زیر بخش :ورودی ، واترجکت و خروجی)
5- بخش بستن شير مخزن