0 915 915 84 40 - 0 935 88 354 77  شهر مشهد

سیستم های مدیریت موتور بکار رفته در خودرو 206 با توجه به کامپیوتر خودرو دسته بندی میشود.در این مقاله از برق خودرو سیستم های مدیریت موتور و انواع ECU های بکار رفته در خودرو 206 را برای شما معرفی میکنیم.

انواع سیستم مدیریت موتور 206 (EMS) - کامپیوتر موتور 206  

 • خودرو 206، موتور TU3 با کامپیوتر موتور VALEO J34P  
 • خودرو 206 دوگانه سوز با کامپیوتر موتور VALEO J35
 • خودرو 206، موتور TU3 با کامپیوتر SAGEM
 • خودرو 206، موتور TU5 با کامپیوتر بوش 7.4.4 مالتی پلکس فرانسه (BSI-BM34)
 • خودرو 206، موتور TU5 با کامپیوتر بوش 7.4.5 سیستم مالتی پلکس فرنسه (BSI-BM34)
 • خودرو 206، موتور TU3 با کامپیوتر SIEMENS، سیستم مالتی پلکس اکوماکس ECO MUX
 • خودرو 206 P6L با کامپیوتر SSAT ، سیستم مالتی پلکس ساز و پویش SP
 • خودرو 206 P6L با موتور TU5 و کامپیوتر SIEMENS ، سیستم مالتی پلکس اکوماکس و دریچه برقی
 • خودرو 206 P6L با موتور TU3 کامپیوتر غرب استیل ، سیستم مالتی پلکس ساز و پویش SP
 • خودرو 206 P6L با موتور TU3 کامپیوتر غرب استیل ، سیستم مالتی پلکس اکوماکس ECO MUX
 • خودرو 206 P6L با موتور Tu5 کامپیوتر SIEMENS ،سیستم اکوماکس با دو سنسور اکسیژن
 • خودرو 206 P6L ، کامپیوتر بوش ME17 با سیستم مالتی پلکس ساز و پویش SP
 • خودرو 206 P6L با موتور TU3، سیستم مالتی پلکس ساز و پویش بدون FCM