0 915 915 84 40 - 0 935 88 354 77  شهر مشهد


Warning: getimagesize(images/content/tutorial/design/cardesign/modeling_MATERIAL/2008-3-27-Modeling.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home4/caddesig/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558

Warning: getimagesize(images/content/tutorial/design/cardesign/modeling_MATERIAL/2008-3-27-Modeling.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home4/caddesig/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558

ادامه مطلب...

مواد در مدل سازی؛ ورق ها و بلوک ها

در فرایند مدل سازی محصول، انتخاب مواد و روش های اتصال، وابستگی زیادی به نوع طراحی محصول، ابعاد، نحوه ارائه و مکان مورد نظر دارد. عموما دسته بندی مواد مدل سازی به صورت زیر انجام می پذیرد:
1.بلوک ها (قطعات حجیم)
2.ورق ها
3.مواد مذاب قابل ریخته گری و قالب گیری
4.چسبنده ها
5.مواد پایانی
6.ابزارها و ماشین های دستی