0 915 915 84 40 - 0 935 88 354 77  شهر مشهد

در صورتی که خودروی شما دچار تصادف شده باشد حتی اگر کیسه های ایربگ فعال نشده باشد یونیت ایربگ خودرو شما نیاز به برنامه ریزی مجدد دارد.

نکته:در خودروهایی که ایربگ جانبی ندارد اگر ضربه از پهلو به خودرو خورده باشد در کامپیوتر کد تصادف(Crash Code) ثبت میشود و چراغ ایربگ روشن است.

 برنامه ریزی یونیت ایربگ مزدا 3

BFD157K30 0 285 011 057

تصویر مدار یونیت ایربگ مزدا 3

برنامه ریزی یونیت ایربگ مزدا 3

BFB6 57K30   F01G072068

0285 001 453 BOSCH BP4K57 K30 B 9508

0285 001 554 BOSCH BP4K57 K30 C 95080