0 915 915 84 40 - 0 935 88 354 77  شهر مشهد

ادامه مطلب...

 ایرادی که خیلی از ماشین های آزرا دچار آن میشوند، خرابی صندلی و حرکت خود به خود صندلی است.مثلا شما در حال حرکت هستید و بدون اینکه کلید صندلی را دست بزنید، صندلی شروع به حرکت میکند.