0 915 915 84 40 - 0 935 88 354 77  شهر مشهد

خرابی سیستم فن بخاری و کولر خودروی پژو 405 و سمند و پارس یکی از دردسر های گریبان گیر دارنندگان این خودرو است.بدون شک مشکل از کار افتادن فن تهویه داخل اتاق تا بحال برای شما اتفاق افتاده است.با برق خودرو همراه باشید تا بیشتر با سیستم فن بخاری و کولر خودرو پژو اشنا شوید.

انواع فن تهویه پژو 

فن بخاری و کولر پژو 405 سمند و پارس در دو نوع مختلف طراحی شده است.

  • سیستم تهویه با دکمه های کشویی بر روی پنل بخاری که فن این سیستم دارای مدول فن است و با تغییر مقاومت داخل پنل بخاری دور آن تغییر میکند. در این نوع فن بخاری شما با حرکت دادن رئوستای نصب شده بر روی پنل بخاری و تغییر مقاومت این رئوستا بر اساس طراحی الکترونیکی و قطعات کنترل جریان این مدول، میزان جریان عبوری تغییر کرده و به دنبال آن دور فن و میزان جریان هوا تغییر میکند.
  • سیستم فن ولومی که جدیدتر از نوع قبلی است.فن دمنده این نوع دارای مقاومت فن میباشد و با چرخاندن ولوم تنظیم دور فن بر روی پنل بخاری و کولر مقاومت های مختلفی با فن سری شده و باعث تغییر دور فن میشود.

خرابی فن تهویه

خرابی های این دو نوع فن در پژو کم با هم متفاوت است.در نوع اول که دارای مدول فن است،کار کرد درست فن و میزان قدرت و پرتاب هوا به مدول بستگی دارد و در صورت خرابی مدول باید فن باز شود و مدول فن تعویض شود.اما مواردی که مدول فن بخاری سالم است باید در عیب یابی سیستم دقت بیشتری شود.گاهی ذغال های فن تمام شده و با تعویض آن ها فن تعمیر میشود و گاهی ایراد از قطعی برق اصلی فن است.قطعی برق تغذیه فن بخاری یکی از شایع ترین ایراداتی است که دلایل مختلفی میتواند داشته باشد.

  • سوختن فیوز برق فن بخاری
  • خرابی یا خال زدن رله فن بخاری
  • قطعی در سیم کشی و یا ضعیف بودن سیم به دلیل فرسودگی و عمر بالا
  • قطع شدگی مقاومت فن در نوع پنل ولومی که بسیار شاید است

دلیل کاهش پرتاب باد فن تهویه

کاهش حجم هوای خروجی فن بخاری و کولر میتواند دلایل مختلفی داشته باشد.بطور کلی یا سیستم فن بخاری دچار مشکل شده است یا ایرادی در مسیر عبور هوا از فن تا دریچه های خروجی ایجاد شده است.

  • تنظیم نبودن دریچه های بخاری و کولر.در این حالت مشاهده میکنید که با وجود قرار دادن درچه ها در حالت روبرو باز مقداری هوای خروجی از زیر پا خارج میشود.که برای رفع آن باید دریچه ها تنظیم شوند.
  • کثیفی و گرفتگی شیارهای اواپراتور و عدم عبور هوا
  • شکستن دریچ ها و بسته شدن کانالهای تهویه


موارد ذکر شده در خودروی پژو 405 و پارس و سمند معمولی اتفاق می افتد و در عیب یابی و راه اندازی سیستم فن بخاری میتواند کمکان کند.