09358835477 شهرمشهد

 
 
  ♻️ ابتدا يك مرتبه قفل مركزي را با دست فعال وغير فعال مي كنيم .
 
🔹 پس از اين عمل دکمه هاي ريموت را امتحان مي كنيم در صورت عدم عملكرد 10 الي 15 دقيقه هيچ عملي انجام نمي دهيم.
 
🗝 در اين فاصله اصلا ريموت دستكاري نشود  وبه ترتيب مراحل پاييني را انجام مي دهيم 👇
 
🔑 سويچ را داخل مغزي قرار داده و1 دقيقه صبر مي كنيم .
 
📟   دكمه LOCK را فشرده و سويچ را باز كرده و 5 ثانيه صبر مي كنيم .
 
   🕰 در پايان 5 ثانيه دكمه LOCK را رها كرده و 5 ثانيه ديگر در حالت سويچ باز صبر مي كنيم .
 
⏰ در پايان 5 ثانيه سويچ را مي بنديم وقفل مركزي را با دست يك مرتبه فعال و  غير فعال مي كنيم .
 
⌛️  بعد از چند ثانيه 3 مرتبه به فاصله هاي  2 ثانيه  2 ثانيه دكمه  LOCK فشرده و رها مي كنيم.
 
 ✅  ريموت وbsi سنكرون شده اند.
 
منبع:www.barghcar.ir