09358835477 شهرمشهد

عواملی که باعث سولفاته شدن بست ها ی باتری می شوند:
 
1⃣ ریزش مواد فعال صفحات
 
2⃣ شارژ بیش از حد
 
3⃣ بالا رفتن دمای داخل باتري
 
4⃣ خرابی سیستم شارژ
 
5⃣ ارتعاش بیش ازحد
 
6⃣ استفاده نکردن از باتری به مدت طولانی