0 915 915 84 40 - 0 935 88 354 77  شهر مشهد

ادامه مطلب...

در صورتی که خودروی شما دچار تصادف شده باشد حتی اگر کیسه های ایربگ فعال نشده باشد یونیت ایربگ خودرو شما نیاز به برنامه ریزی مجدد دارد.

نکته:در خودروهایی که ایربگ جانبی ندارد اگر ضربه از پهلو به خودرو خورده باشد در کامپیوتر کد تصادف(Crash Code) ثبت میشود و چراغ ایربگ روشن است.