0 915 915 84 40 - 0 935 88 354 77  شهر مشهد

ادامه مطلب...

مشکل روشن شدن چراغ روغن یکی از پر استرس ترین ایراداتی است که برای هر راننده ای میتواند اتفاق بیوفتد.با روشن شدن چراغ روغن به سرعت خودرو را متوقف کنید و در ابتدا میزان روغن را چک کنید.