0 915 915 84 40 - 0 935 88 354 77  شهر مشهد

خدماتي که برق خودرو در اختيار مشتريان گرامی قرار ميدهد!

با چندين سال تجربه در زمينه تعميرات، داراي تحصيلات دانشگاهي در زمينه خودرو و چندين گواهي نامه از دوره هاي تعميراتي 

TuneUp

عيب يابي و تنظيم موتور،سوخت رساني و انژکتورها،دسته سيم موتور و تمامي سنسورها با استفاده از دياگ و روش هاي اصولي. 

ECU

عيب يابي و تعمير کامپيوتر موتور و تمامي يونيت هاي الکترونيکي بکار رفته در خودرو.با ابزار هاي تخصصي تعميرات الکترونيکي.

ABS&ESP

عيب يابي و رفع ايراد سيستم ترمز ضد قفل و کنترل پايداري،سنسورهاي چرخ،سيم کشي و يونيت کنترل ترمزها.

AIRBAG

رفع ايراد انواع کيسه هوا از جمله چراغ هشدار،برنامه ريزي يونيت خودرو تصادفي،ايراد دسته سيم انواع خودروها.